هدف اصلی فعالیت داعش در افغانستان/ تروریستهاحامی خارجی دارند