پول کرایه ماشین، اردوهای تیم ملی را خودمان می‎دهیم