پیشگیری از جمع شدن خطرناک چربیها با بستن پروتئین مرتبط با چاقی