(تصاویر) شغل سخت دختر جوان، تهران را زیر پایش آورد