استخدام سرایدار و نگهبان با جای خواب و بیمه در تهران - 23 اردیبهشت 94