رکود مسکن همچنان ادامه دارد/گزارشی کامل از وضعیت مسکن