اعدام شیخ نمر تبعات فراوانی برای عربستان خواهد داشت/مقابل اعدام نمر سکوت ‏نمی‌کنیم