بانک ها به دلیل سرمایه گذاری در سایر بازارها، دچار کسری و رکود هستند/ باید بررسی شود کاهش نرخ سود بانک