مردم به مدارس غیر قانونی فوتبال کهگیلویه و بویراحمد مراجعه نکنند