توقیف ۸۰۰خودرو در اهواز به علت انجام حرکات خطرآفرین