«زرنان» به وقت کم آبی/ اینجا قهرند شکوفه های برف و بادام