انتقادات تند حميد حامي از شرايط موسيقي كشور / پس از 4 سال دوري براي برگزاري كنسرت آماده مي شوم