ايجاد بیش از هزار و 80 شغل براي زنان سرپرست خانوار خراسان شمالی