امسال دو میلیارد ریال برای احیای جنگل های گچساران هزینه شد