«کاظم‌الغیض» صدای رسای نهضت اسلام در اوج خفقان بود