توضيحات جديد از مجموعه مناسبتی ماه رمضان/ امیدوارم با «دردسرهاي عظيم2» لایق نگاه مردم باشیم