شعبانی بهار: اختلافی با مجدآرا ندارم/ دارابی کلاس داشت به مراسم معارفه نیامد!