سخنگوی پنتاگون: کشتی ایرانی باید به بندر جیپوتی برود