۶چند درصد جمعیت دانشجویی کشور در رشته برق تحصیل می‌کنند