سکوی فرآورشی لایه نفتی پارس جنوبی در موقعیت خود نصب شد