رویکرد مهارتی توسعه‌ بخش خصوصی و آموزشگاه‌های آزاد خواهد بود