ایجاد رشته مهارتی مصنوعات سنگی از نیازمندی‌های اساسی قروه است