ترویج افکار امام (ره) نیاز امروز جامعه ما به شمار می‌رود