رفتارهای موسمی آقای نماینده به بازی گرفتن شعور مردم است