نگهداری از 3 هزار و 200 تمبر از دوره های مختلف در موزه کرمانشاه