داروی خارجی که مشابه تولید داخلی دارد بیمه نمی شود