سالانه ۱.۳ میلیارد تن غذا دور ریخته می شود/۸۰۰ میلیون گرسنه