بهره برداری از 38 هزار هکتار از طرح 550 هزار هکتاری در خوزستان