استخدام مهندس در يك هولدينگ معتبر توليدي صنعتي واقع در خوزستان و اصفهان