رضا قوچان نژاد در ايامي که در شهر پدري اش حضور دارد هر روز بدون استثنا به حرم امام رضا (ع) ميرود