برنز مسابقات باشگاهای آسیا به بانوی کاراته کای کرمانی رسید