هو شدن کاسیاس نا عادلانه است | برای محقق کردن یک رویا به میدان خواهیم رفت