آئین و رسوم مهریه نزد برخی مسلمانان در سده اول و دوم هجری