استخدام حسابدار در یک شرکت پیمانکاری واقع در استان همدان