عیادت مسئولین از دکتر صالحی در بیمارستان / عکس : مهسا غفاری