همکاری های روسیه با آمریکا مشروط به موضع برابر است