ابراز رضیت فابیوس از روابط دوجانبه پس از دیدار با ...