دغاغله: دربی رفت یک‌ دقیقه بازی کردم، امیدوارم جمعه بیشتر بازی کنم