پنج ویژگی هوش عاطفی برای برقراری ارتباطات سازنده و پایدار اجتماعی