نخست وزیر مصر: در حال بررسی 4 پیشنهاد راه اندازی ...