بازدید علی دایی از انجمن حمایت از کودکان کار/گزارش تصویری