صالحی: عمر دوباره گرفتم/ معجزه‌وار از این اتفاق عبور کردم