موانع رفع مشکلات کشور کدامند و چه کسانی مانع از حل آنها می شوند!؟