عربستان به آتش بس اعلام شده توسط خود نیز پایبند نیست