حضور بازرسان در ایران فرصتی جدید برای جمع‌آوری اطلاعات است/با حضور بازرسان بسیاری از بخش‌های زیر سا