فینال لیگ در تبریز؛ نصف جهان در رویای قهرمانی/ جنگ ۴ تیم برای بقا