استخدام استان و شهر یزد - روز چهارشنبه 23 اردیبهشت 94