پادشاه اردن: توقف ورود جنگجویان خارجی به خاورمیانه، ...