عمار حکیم : وجود رویکرد مشترک تهران - بغداد ضروری است