واکنش زرینچه به کری‌خوانی پرسپولیسی‌ها: آرزو بر جوانان عیب نیست